REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS BIBLIOTECAR

REZULTATUL

PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI VACANTE DE BIBLIOTECAR  ŞCOLAR, PE PERIOADA DETERMINATA, DE 12 LUNI,  DIN CADRUL COLEGIULUI NATIONAL „ROMAN VODA” ROMAN

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1

DANCI VASILE

58.00

ADMIS

2

ZAMĂ NINA

54.00

ADMIS

3

MORARU MARIAN NICOLAE

58.50

ADMIS

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS BIBLIOTECAR

REZULTATUL

SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE  LA CONCURSUL ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI VACANTE BIBLIOTECAR, PE PERIOADA DETERMINATA,  DE 12 LUNI, DIN CADRUL

COLEGIULUI NAŢIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 21.01.2015, ORA 12,00, LA SEDIUL COLEGIULUI NAŢIONAL „ROMAN VODĂ” ROMAN.

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei

1

MARTIŞCA MARIA MANUELA

RESPINS

2

DANCI VASILE

ADMIS

3

ZAMĂ NINA

ADMIS

4

ZANOCEA COSETTE MARIA

RESPINS

5

MORARU MARIAN NICOLAE

ADMIS

Felicitari Roman-Voda!

Miercuri, 17 decembrie 2014, la Palatul Parlamentului s-a desfășurat festivitatea de premiere a olimpicilor internaționali care au obținut distincții în anul școlar 2013-2014. Colegiul Național ”Roman – Vodă” a fost reprezentat la această Gală a Excelenței de elevii Iosif Eduard (clasa a XI-a I) și Ilieș Adrian (clasa a X-a G), însoțiți de d-na director Tanovici Mihaela și profesorul coordonator Tudor Nicoleta. Cei doi roman-vodiști au obținut premiile I, respectiv II la Olimpiada Internațională a Elinismului, nivel A2.

2

BIBLIOTECAR

Ca urmare a Hotărârii nr. 1027 / 11.11.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 24 noiembrie 2014, privind modificarea Hotărârii nr. 286 / 2011, se revine asupra calendarului concursului de ocupare a postului de bibliotecar.

 

A  N  U  N  Ţ

Concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar şcolar – studii medii, perioadă determinată (12 luni)

 

Colegiul Naţional “Roman Vodă” Roman anunţă scoaterea la concurs a unui post de bibliotecar şcolar – studii medii, perioadă determinată (12 luni)

 

            Concursul va avea loc în data de 21 ianuarie 2015, ora 12,00 la sediul unităţii, conform calendarului de desfăşurarea a concursului:

Proba scrisă – ora 12,00 – la sediul Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman

Interviu – ora 15,00 – la sediul Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman

 

Conform  HOTĂRÂRII   Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, perioada de depunere a dosarelor este : 18.12.2014 – 12.01.2015, între orele 12,00 – 15,00  la secretariatul unităţii de învăţământ.

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   h) Conform Legii Educaţiei Nr. 1/ 2011, art. 250 – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie  îndeplinite următoarele condiţii de studii:

* Pentru funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor – absolvirea, cu

examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu.

i)                    Cunoştinţe minimale utilizare PC

            PROBELE DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar şcolar, constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;

    b) proba scrisă;

    c) interviul  – comportament în situaţii de criză;

                        – abilităţi de comunicare;

                        – capacitate de sinteză.

                        – noţiuni de cultură generală

.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Rezultatele examinarii se vor afisa in termen de maximum 24 ore.

În termen de maximum 24 ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii şcolare, care vor fi soluţionate în termenii legali.

DOSARUL DE CONCURS

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine urătoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

   h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar plic care va fi înregistrat la secretariat.

 

            TEMATICA DE CONCURS

 

I. Rolul bibliotecii din învăţământ

 Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar

 Activităţi specifice bibliotecii

 Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

 

II. Dezvoltarea colecţiilor

  Mijloace de completare a colecţiilor

 

III. Evidenţa colecţiilor

  Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)

 Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)

 Reguli de completare a R.I.

 

IV. Catalogarea publicaţiilor

  Tipuri de cataloage

 Organizarea cataloagelor

 

V. Realizarea fişei bibliografice a cărţii

  Zonele ISBD (M)

 

VI. Clasificarea

 Cotarea publicaţiilor

 CZU (clase, subclase); aranjarea cărţilor la raft

 

VII. Gestiunea bibliotecilor

  Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

 Inventarul bibliotecilor

 Casarea publicaţiilor

 

BIBLIOGRAFIE  CONCURS DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR ŞCOLAR ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

1. M.E.N. – REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare – ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011

2. Monitorul Oficial – Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005

3. Rudeanu Laura – Manualul bibliotecarului şcolar Atelier didactic Bucureşti 2003

4. BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) BCU, ABIR Bucureşti 1993

Preşedinte comisie concurs,

Director,

Prof. Tanovici Mihaela